Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb: Тендеры

E-mail: procurement@safu.hr
Телефон: +385 16042400
Страна: Хорватия
Город: Zagreb
Адрес: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb
11548277852
Ulica grada Vukovara 284, objekt C
Zagreb
10000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 10000
Na pažnju (osoba za kontakt): Zoran Buđanec
Telefon: +385 16042400
E-pošta: procurement@safu.hr
Telefaks: +385 16042598/+385 16042599
Internetska adresa(e):
Glavna adresa: www.safu.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002243

Контракты: 1
тендеры: 20
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.