Sveučilište u Splitu – Studentski centar Split: Тендеры

E-mail: marijana.kunac@scst.hr
Телефон: +385 21361853/+385 21339039
Страна: Хорватия
Город: Split
Адрес: Sveučilište u Splitu – Studentski centar Split
25975412650
Cvite Fiskovića 3
Split
21000
Croatia
Služba(e) za kontakt: 21000
Na pažnju (osoba za kontakt): Marijana Kunac
Telefon: +385 21361853/+385 21339039
E-pošta: marijana.kunac@scst.hr
Telefaks: +385 346770
Internetska adresa(e):
Adresa profila kupca: www.scst.hr
Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017%2fS+003-0002929
Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Контракты: 5
тендеры: 1
Источник: TED
На сайте информация о контрактах публикуется выборочно.всего: 1
01 июл

Номер: 2895288

Страна: Хорватия

Источник: TED